Phạm Duy Khiêm

Phạm Duy Khiêm – Tiểu Sử (1908-1974) – Thụy Khuê
Phạm Duy Khiêm – Vị Thế Một Người – La place d’un homme – Thụy Khuê
Phạm Duy Khiêm – Légendes des terres sereines – Huyền truyện miền thanh lãng – Thụy Khuê
Phạm Duy Khiêm – Nam và Sylvie – Thụy Khuê